Privacyverklaring

Met Nina, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 80678998 ,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De eigenaar van Met Nina is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Met Nina. Zij is te bereiken via info@metnina.nu

Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken

Met Nina verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Emailadres indien u ons een emailadres stuurt.
 • Persoonsgegevens die u op eigen initiatief met ons deelt indien u contact met ons opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met Nina verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Met Nina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • IP-adres: Na 1 dag worden deze verwijderd.
 • Overige gegevens die u op eigen verzoek aan ons verstrekt:
  • zolang er sprake is van een zakelijk contact, blijven de gegevens bewaard.
  • Indien er langer dan een jaar geen contact is geweest, en Met Nina de verwachting heeft dat dit contact in de toekomst ook niet meer zal plaatsvinden, worden de gegevens verwijderd en vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met Nina verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens van websitebezoekers Met Nina worden gedeeld met:

 • TransIP – Dit is de webhosting partij waar de domeinnaam en serverruimte voor Met Nina wordt gehuurd. Zij hebben toegang voor onderhoud, beheer en beveiliging van de systemen. Op de diensten van TransIP is een verwerkersovereenkomst van kracht.
 • Google Analytics – Dit is een Amerikaanse statistieken tool. Uw bezoek wordt gemeten teneinde inzicht in de doelgroep te krijgen en de website te verbeteren. Uw IP-adres wordt gedeeltelijk afgeschermd, Google deelt de gegevens niet met andere diensten en op de diensten is een ‘amendement gegevensverwerking’ van kracht.
 • Defiant – Dit is een Amerikaanse bedrijf dat de WordPress-plugin WordFence levert. Deze dienst gebruikt technische informatie met als doel de website extra te beveiligen. WordFence voldoet aan de eisen van de AVG (GDPR).
 • Bol.com partnerprogramma
 • Daisycon – Dit is een affiliatie marketing netwerk, waar Met Nina bij is aangesloten. Daisycon gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet Daisycon dat deze website een vergoeding moet ontvangen. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Op de diensten van TransIP is een verwerkersovereenkomst van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met Nina gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Met Nina neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Met Nina en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@metnina.nu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Met Nina wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Met Nina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@metnina.nu

Datum opgesteld: 26 november 2020 – versie 1.0